Kim jesteśmy? W co wierzymy?

Kim są baptyści?

Kim są baptyści?

Baptyści tworzą jedną z największych wspólnot protestanckich na świecie. Nazwa pochodzi od greckiego słowa baptidzo – chrzczę. Udzielanie chrztu jedynie osobom świadomie wierzącym w Chrystusa jest cechą wyróżniającą Baptystów spośród innych wyznań chrześcijańskich. Baptyści wychodzą z założenia, że każdy człowiek musi indywidualnie podjąć decyzję o naśladowaniu Chrystusa. Nawet narodzenie w rodzinie czy w kraju chrześcijańskim nie powoduje automatycznego włączenia danej osoby do Kościoła. Dopiero “nowe narodziny z Ducha Świętego” (jak nauczał Jezus w Ew. Jana rozdz. 3) włączają kogoś do Kościoła. Chrzest jest zaś zewnętrznym i publicznym wyrazem świadomej decyzji podjętej przez osobę pragnącą pójść za Chrystusem. Naśladując praktykę z czasów Nowego Testamentu baptyści chrzczą przez całkowite zanurzenie w wodzie. Taki chrzest łączy się z ważną symboliką: stary człowiek niejako umiera, a rodzi się nowy człowiek.

Innym ważnym elementem silnie podkreślanym przez społeczność baptystów od początku jej istnienia była wolność sumienia i wyznania. Baptyści uważają, że w sprawie wiary każdy człowiek pownien mieć wolny wybór, i że władze państwowe czy religijne nie mogą jej nikomu narzucać. Chociaż postulat rozdziału Kościoła od państwa był swojego czasu rewolucyjny, dziś jest ogólnie akceptowany w krajach o tradycji chrześcijańskiej.

Ponadto baptyści podtrzymują tradycyjne zasady reformacji, a więc: tylko łaska, tylko wiara, tylko Pismo, tylko Chrystus. Wraz z innymi protestantami wierzą, że człowiek może być zbawiony tylko i wyłącznie na podstawie łaski Bożej, która jest przyjmowana przez wiarę (zaufanie i posłuszeństwo). Dobre uczynki i przestrzeganie przykazań Bożych jest potrzebne, jednak nie stanowi to podstawy zbawienia. Podstawą zbawienia człowieka jest zastępcza śmierć Chrystusa na krzyżu Golgoty. Dobre uczynki są natomiast wyrazem nowego życia, zaszczepionego w człowieku przez wiarę i działanie Ducha Świętego. Postulat tylko Chrystus oznacza, że Chrystus jest jedyną drogą do Boga. Baptyści wychodzą z założenia, że choć zbawienie nie łączy się z przynależnością do konkretnego wyznania chrześcijańskiego, to konieczna jest duchowa przynależność danej osoby do Chrystusa.

Baptyści uważają, że ostatecznym autorytetem i wykładnią w sprawach wiary jest Pismo Św., które uznają za nieomylne Słowo Boże, natchnione przez Ducha Świętego. Biblia to podstawowy sposób, w jaki Bóg przemawia dzisiaj do człowieka. Treść Pisma Św. rozumiana jest dosłownie, o ile forma literacka nie wskazuje inaczej. Przykładają również ogromną wagę do wyjaśniania treści Pisma Św. w dzisiejszych realiach i praktycznego zastosowania go w życiu codziennym. Uważają, że przeciętny człowiek jest w stanie rozumieć Biblię, przy czym należy podchodzić z wielką starannością do jej właściwej interpretacji, biorąc pod uwagę m.in. kontekst historyczny i kulturowy. Wśród baptystów istnieją różnice w interpretacji poszczególnych fragmentów, jednak dotyczą one tylko spraw uznawanych za drugorzędne. Baptyści kierują się również maksymą: “W zasadach jedność, w opiniach wolność, we wszystkim miłość”.

Ponadto baptyści wyznają inne fundamentalne prawdy, łączące wszystkie wyznania chrześcijańskie, takie jak: Trójjedyna natura Boga (Ojciec, Syn i Duch Święty), pełne bóstwo i człowieczeństwo Chrystusa, poczęcie Chrystusa z Ducha Świętego, zmartwychwstanie, wniebowstąpienie i powtórne przyjście Chrystusa, zmartwychwstanie powszechne przy końcu świata, niebo i piekło, istnienie Szatana i upadłych aniołów (demonów).

Wspólnoty baptystyczne na świecie liczą około 110 mln wyznawców. Należy podkreślić, że za członków wspólnoty baptystycznej liczy się jedynie osoby ochrzczone, a zatem rzeczywista liczba osób przynależących do społeczności jest znacznie większa. Najwięcej baptystów żyje w USA (około 40 mln). W Europie społeczność baptystów zrzeszonych w Europejskiej Federacji Baptystycznej liczy około 1 mln, zaś w Polsce wspólnota baptystyczna wraz z dziećmi i sympatykami skupia ponad 8000 wiernych.

Baptyści nie mają zhierarchizowanej struktury kościoła. Lokalne społeczności wierzących (zbory) decydują samodzielnie o swoich sprawach, m.in. wybierają pastora i uchwalają swój budżet. W Polsce poszczególne zbory łączą się w okręgi (jest ich 9), zaś okręgi tworzą Kościół Chrześcijan Baptystów w Rzeczypospolitej Polskiej, lub inaczej Kościół Baptystyczny. Kościół jest członkiem Polskiej Rady Ekumenicznej oraz Aliansu Ewangelicznego. Kościół Chrześcijan Baptystów w RP nie podlega zagranicznej władzy, natomiast współpracuje z innymi związkami baptystycznymi na świecie, m.in. w ramach Europejskiej Federacji Baptystycznej (European Baptist Federation) i Światowego Związku Baptystycznego (Baptist World Alliance).

W co wierzymy?

Bóg

Wierzymy w jednego Boga w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bóg jest nieskończony, odwieczny, wszechmogący, wszechwiedzący, wszechobecny, święty, sprawiedliwy, dobry, łaskawy, miłosierny, wierny. Bóg jest suwerennym Panem całego wszechświata. Bóg jest miłością.

Stworzenie

Wierzymy, że Bóg stworzył cały wszechświat, w tym sferę duchową (niewidzialną) i sferę materialną. Wierzymy, że pierwotne stworzenie było doskonałe – nie było w nim niczego złego.

Człowiek

Wierzymy, że człowiek jest najwspanialszym dziełem Bożego stworzenia i jego ukoronowaniem. Człowiek składa się z części materialnej (ciało) i niematerialnej (dusza). Wierzymy, że pierwsi ludzie byli nieposłuszni Bogu, wskutek czego cały wszechświat został przeklęty przez Boga. Z powodu swego nieposłuszeństwa pierwsi ludzie posiedli grzeszną naturę, którą dziedziczy po nich cała ludzkość. Również z powodu nieposłuszeństwa na świecie pojawiła się śmierć – zarówno śmierć fizyczna (oddzielenie ciała od duszy) jak i śmierć duchowa (oddzielenie człowieka od Boga). Każdy człowiek przychodzi na świat w stanie duchowej śmierci.

Jezus Chrystus

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem, został poczęty w ponadnaturalny sposób za sprawą Ducha Świętego. Wierzymy że Jezus prowadził bezgrzeszne życie, dokonując cudów, które jednoznacznie poświadczyły, że był Synem Bożym. Wierzymy, że Jezus umarł na krzyżu, aby zapłacić za grzechy ludzi z całego świata. Został pogrzebany, po trzech dniach zmartwychwstał i przez 40 dni wielokrotnie ukazywał się swoim uczniom, po czym na ich oczach wstąpił do nieba, gdzie została mu dana władza nad całym wszechświatem. Wierzymy że Jezus Chrystus przyjdzie ponownie w chwale, aby osądzić grzeszników i ustanowić sprawiedliwe Królestwo Boże. Wierzymy, że Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem.

Zbawienie
Wierzymy, że żaden człowiek nie jest w stanie o własnych siłach wyzbyć się swojej grzesznej natury, oczyścić się z grzechów i w ten sposób pojednać się z Bogiem. Wierzymy, że zbawienie jest udzielane za darmo, z Bożej łaski. Dar zbawienia trzeba przyjąć poprzez wiarę, czyli osobiste zaufanie Jezusowi Chrystusowi w sprawie swego zbawienia. Wierzymy, że osoby które przyjmą dar zbawienia mają zagwarantowane życie wieczne. Stają się adoptowanymi dziećmi Bożymi i nic nie jest w stanie odłączyć ich od Boga Ojca. Wierzymy że po śmierci każdy człowiek może znaleźć się w niebie (wieczność w obecności Boga) lub w piekle (wieczne oddalenie od Boga). Wierzymy, że w niebie znajdą się tylko te osoby, które przyjęły dar zbawienia.
Duch Święty
Wierzymy, że Duch Święty został zesłany przez Ojca i Syna w dniu Pięćdziesiątnicy i zamieszkuje w osobach, które uwierzyły w Jezusa Chrystusa. Wszystkie osoby, które przyjmą dar zbawienia otrzymują Ducha Świętego, przez którego realizuje się duchowy kontakt z Bogiem Ojcem. Duch Święty uzdalnia osoby wierzące w Jezusa Chrystusa do prowadzenia życia w zwycięstwie nad grzechem i do służenia Bogu.
Pismo Święte
Wierzymy, że Pismo Święte (Biblia), składające się z 39 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu jest natchnionym przez Ducha Świętego, bezbłędnym Słowem Bożym, spisanym na przestrzeni 1500 lat przez osoby posłuszne Bogu. Wierzymy, że Pismo Święte jest podstawowym sposobem, w jaki Bóg objawia się dziś człowiekowi. Uznajemy wyłączność autorytetu Pisma Świętego. Oznacza to, że wszystkie zasady i praktyki naszej wiary muszą jasno wynikać z nauczania Pisma Świętego. Wierzymy, że regularny kontakt z Bożym Słowem jest niezbędny do duchowego rozwoju każdego wierzącego człowieka.
Kościół
Wierzymy, że Kościół nie jest tożsamy z określoną denominacją chrześcijańską (wyznaniem). Wierzymy, że prawdziwy Kościół stanowi ogół ludzi, którzy świadomie przyjęli dar zbawienia w Jezusie Chrystusie i otrzymali Ducha Świętego. Wierzymy, że głową Kościoła jest Jezus Chrystus. Wierzymy, że wszyscy członkowie Kościoła mają bezpośredni kontakt z Bogiem dzięki dziełu Chrystusa i działaniu Ducha Świętego, stąd nie muszą korzystać z pośrednictwa duchownych w celu pojednania się z Bogiem. Wierzymy, że każdy członek Kościoła ma określoną rolę wyznaczoną przez Ducha Świętego do budowania Kościoła. Wierzymy, że różne kościoły (zbory) wyznające wiarę w Ewangelię są lokalną manifestacją jednego uniwersalnego Kościoła Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że każdy wierzący człowiek powinien przynależeć do lokalnego kościoła.
Obrzędy
Wierzymy, że Jezus Chrystus ustanowił dwa obrzędy: chrzest i pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Wierzymy, że chrzest powinien być udzielany jedynie osobom, które przyjęły dar zbawienia i świadomie uwierzyły w Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego zbawiciela, jako publiczne wyznanie wiary. Wierzymy, że chrzest powinien być udzielany poprzez pełne zanurzenie w wodzie, jako znak nowego narodzenia.

Wierzymy, że pamiątka Wieczerzy Pańskiej (Komunia) służy przypomnieniu treści Ewangelii, tj. że Chrystus zapłacił na krzyżu pełną cenę za nasze grzechy, dzięki czemu jesteśmy pojednani z Bogiem. Wierzymy, że Wieczerza powinna być spożywana regularnie przez wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa pod postacią chleba i wina, które są symbolem ciała i krwi Chrystusa.