W co wierzymy

1. Bóg

Wierzymy w jednego Boga w trzech osobach: Ojca, Syna i Ducha Świętego. Bóg jest nieskończony, odwieczny, wszechmogący, wszechwiedzący, wszechobecny, święty, sprawiedliwy, dobry, łaskawy, miłosierny, wierny. Bóg jest suwerennym Panem całego wszechświata. Bóg jest miłością.

2. Stworzenie

Wierzymy, że Bóg stworzył cały wszechświat, w tym sferę duchową (niewidzialną) i sferę materialną. Wierzymy, że pierwotne stworzenie było doskonałe – nie było w nim niczego złego.

3. Człowiek

Wierzymy, że człowiek jest najwspanialszym dziełem Bożego stworzenia i jego ukoronowaniem. Człowiek składa się z części materialnej (ciało) i niematerialnej (dusza). Wierzymy, że pierwsi ludzie byli nieposłuszni Bogu, wskutek czego cały wszechświat został przeklęty przez Boga. Z powodu swego nieposłuszeństwa pierwsi ludzie posiedli grzeszną naturę, którą dziedziczy po nich cała ludzkość. Również z powodu nieposłuszeństwa na świecie pojawiła się śmierć – zarówno śmierć fizyczna (oddzielenie ciała od duszy) jak i śmierć duchowa (oddzielenie człowieka od Boga). Każdy człowiek przychodzi na świat w stanie duchowej śmierci.

4. Jezus Chrystus

Wierzymy, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym, który stał się człowiekiem, został poczęty w ponadnaturalny sposób za sprawą Ducha Świętego. Wierzymy że Jezus prowadził bezgrzeszne życie, dokonując cudów, które jednoznacznie poświadczyły, że był Synem Bożym. Wierzymy, że Jezus umarł na krzyżu, aby zapłacić za grzechy ludzi z całego świata. Został pogrzebany, po trzech dniach zmartwychwstał i przez 40 dni wielokrotnie ukazywał się swoim uczniom, po czym na ich oczach wstąpił do nieba, gdzie została mu dana władza nad całym wszechświatem. Wierzymy że Jezus Chrystus przyjdzie ponownie w chwale, aby osądzić grzeszników i ustanowić sprawiedliwe Królestwo Boże. Wierzymy, że Jezus Chrystus jest jedynym pośrednikiem między człowiekiem a Bogiem.

5. Zbawienie

Wierzymy, że żaden człowiek nie jest w stanie o własnych siłach wyzbyć się swojej grzesznej natury, oczyścić się z grzechów i w ten sposób pojednać się z Bogiem. Wierzymy, że zbawienie jest udzielane za darmo, z Bożej łaski. Dar zbawienia trzeba przyjąć poprzez wiarę, czyli osobiste zaufanie Jezusowi Chrystusowi w sprawie swego zbawienia. Wierzymy, że osoby które przyjmą dar zbawienia mają zagwarantowane życie wieczne. Stają się adoptowanymi dziećmi Bożymi i nic nie jest w stanie odłączyć ich od Boga Ojca. Wierzymy że po śmierci każdy człowiek może znaleźć się w niebie (wieczność w obecności Boga) lub w piekle (wieczne oddalenie od Boga). Wierzymy, że w niebie znajdą się tylko te osoby, które przyjęły dar zbawienia.

6. Duch Święty

Wierzymy, że Duch Święty został zesłany przez Ojca i Syna w dniu 50-tnicy (10 dni po wniebowstąpieniu Jezusa) i zamieszkuje w osobach, które uwierzyły w Jezusa Chrystusa. Wszystkie osoby, które przyjmą dar zbawienia otrzymują Ducha Świętego, przez którego realizuje się duchowy kontakt z Bogiem Ojcem. Duch Święty uzdalnia osoby wierzące w Jezusa Chrystusa do prowadzenia życia w zwycięstwie nad grzechem i do służenia Bogu.

7. Pismo Święte

Wierzymy, że Pismo Święte (Biblia), składające się z 39 ksiąg Starego Testamentu i 27 ksiąg Nowego Testamentu jest natchnionym przez Ducha Świętego, bezbłędnym Słowem Bożym, spisanym na przestrzeni 1500 lat przez osoby posłuszne Bogu. Wierzymy, że Pismo Święte jest podstawowym sposobem, w jaki Bóg objawia się dziś człowiekowi. Uznajemy wyłączność autorytetu Pisma Świętego. Oznacza to, że wszystkie zasady i praktyki naszej wiary muszą jasno wynikać z nauczania Pisma Świętego. Wierzymy, że regularny kontakt z Pismem Świętym jest niezbędny do duchowego rozwoju każdego wierzącego człowieka.

8. Kościół

Wierzymy, że Kościół nie jest tożsamy z określoną denominacją chrześcijańską (wyznaniem). Wierzymy, że prawdziwy Kościół stanowi ogół ludzi, którzy świadomie przyjęli dar zbawienia w Jezusie Chrystusie i otrzymali Ducha Świętego. Wierzymy, że głową Kościoła jest Jezus Chrystus. Wierzymy, że wszyscy członkowie Kościoła mają bezpośredni kontakt z Bogiem dzięki dziełu Chrystusa i działaniu Ducha Świętego, stąd nie muszą korzystać z pośrednictwa duchownych w celu pojednania się z Bogiem. Wierzymy, że każdy członek Kościoła ma określoną rolę wyznaczoną przez Ducha Świętego do budowania Kościoła. Wierzymy, że różne kościoły (zbory) wyznające wiarę w Ewangelię są lokalną manifestacją jednego uniwersalnego Kościoła Jezusa Chrystusa. Wierzymy, że każdy wierzący człowiek powinien przynależeć do lokalnego kościoła.

9. Obrzędy

Wierzymy, że Jezus Chrystus ustanowił dwa obrzędy: chrzest i pamiątkę Wieczerzy Pańskiej. Wierzymy, że chrzest powinien być udzielany jedynie osobom, które przyjęły dar zbawienia i świadomie uwierzyły w Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego zbawiciela, jako publiczne wyznanie wiary. Wierzymy, że chrzest powinien być udzielany poprzez pełne zanurzenie w wodzie, jako znak nowego narodzenia. Wierzymy, że pamiątka Wieczerzy Pańskiej służy przypomnieniu treści Ewangelii, tj. że Chrystus zapłacił na krzyżu pełną cenę za nasze grzechy, dzięki czemu jesteśmy pojednani z Bogiem. Wierzymy, że Wieczerza powinna być spożywana regularnie przez wszystkich wierzących w Jezusa Chrystusa pod postacią chleba i wina, które są symbolem ciała i krwi Chrystusa.