Gwiazdkowa Niespodzianka

Gwiazdkowa Niespodzianka jest czę­ścią świa­to­wego przed­się­wzię­cia o nazwie “Operation Chri­st­mas Child” zapoczątkowanego przez orga­ni­za­cję Sama­ri­tans Purse z USA, w ramach któ­rego w zamożniejszych kra­jach świata przy­go­to­wuje się paczki dla dzieci (ok. 10 mln rocz­nie) i prze­syła do 124 kra­jów, w tym do Pol­ski. Następnie zostają one rozdysponowane do krajowych partnertów “GN”. W naszym kraju akcja została zainicjowana w 1999 roku i polega na prze­ka­zy­wa­niu upo­min­ków świą­tecz­nych dzie­ciom, szcze­gól­nie ze środo­wisk naj­uboż­szych lub poszko­do­wa­nych na sku­tek róż­nych wyda­rzeń losowych.

Celem “Gwiazdkowej Niespodzianki” jest prak­tyczne oka­za­nie dzie­ciom miło­ści Boga w okre­sie świąt Bożego Naro­dze­nia. Naszym part­ne­rem i orga­ni­za­to­rem zbiórki paczek jest nie­miec­kie sto­wa­rzy­sze­nie Geschenke der Hof­f­nung e.v. Paczki zbie­rane są rów­nież w naszym kraju. Każda z paczek jest indy­wi­du­alna, inna od pozo­sta­łych, przy­go­to­wana przez dziecko, osobę doro­słą lub całą rodzinę.

Nasz zbór od kilkunastu lat aktywnie bierze udział w akcji. Dzięki temu mogliśmy dotrzeć z paczką i Dobrą Nowiną do ponad 1000 dzieci w Elblągu i okolicach, m.in w Nowakowie, Pasłęku, Rychlikach i Tolkmicku. Przy organizacji współpracujemy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, który wspiera nas w wyborze potrzebujących dzieci.